Životna sredina

Zaštita životne sredine predstavlja jedan od osnovnih načela u radu kompanije. U skladu sa tim načelima, kompanija je u procesu razvoja projekta, ispunila sve zakonske procedure i mere koje koje su propisale nadležne državne institucije.

Za potrebe dobijanja građevinske dozvole izrađena je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu koja je posle detaljnog javnog uvida usvojena od nadležnog pokrajinskog sekretarijata Rešenjem broj 130-501-1151/2011-06 od 07.07.2011. godine. Studija, kao i obavljena  merenja i posmatranja flore i faune, ukazala je da je uticaj na životnu sredinu minimalan.

Studija se ažurira u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu. Poslednji put je inovirana početkom 2020. godine rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Tokom izgradnje i operativnog elektrane rada biće ispunjeni svi  uslovi koje je postavio Pokrajinski zavod za zaštitu životne sredine, kao i mere koje propisuje Studija.